30 කට ඉන්න පුළුවන් විලා එකක් රු 20000 කට කතරගම කිරිවෙහරට මීටර් 600කින්

 කතරගම දේවාලයට M 800 හෝටලය පිටුපස මැණික් ගග ගලා බසී යාල වන උද්‍යානය 8 KM  

 

ෆැමිලි රුම් 6කින්  මෙම විලා  එක සමන්විතයි ඔබට අවශ්‍ය නම් රුම්ස් වශයෙන් ද ලබා ගත හැකියි
6 දෙනෙකුට රුම්ස් 1 මිල 5000 රුම්ස් ගණන  02

4 දෙනෙකුට රුම්ස් 1 මිල 4000 AC 5500 රුම්ස් ගණන  03
3 දෙනෙකුට රුම්ස් 1 මිල 3000  රුම්ස් ගණන  01

Share With Your Friends යාළුවන්ට දැන ගන්න ෂෙයාර් කරන්න

 
 බුක් කරගැනීම සදහා කතා කරන්න දිනාෂ් 077 155 9018


 

Comments

Popular posts from this blog

20 කට ඉන්න පුළුවන් සුවිමින් පුල් බාබ කියූ පහසුකම් කොලඹ නගර සිමාවෙන් විල එකක්