20 කට ඉන්න පුළුවන් සුවිමින් පුල් බාබ කියූ පහසුකම් කොලඹ නගර සිමාවෙන් විල එකක්


බුක් කරගන්න කතා කරන්න 077 155 9018 ජනත්
Call For Booking 077 155 9018Room Types And Numbers Of Rooms Our Italy Bungalow Ingiriya

Room Type

Double Beds

Single Bed

Attach Bath Rooms

Double Rooms

1

0

1

Triable Rooms

1

1

1

Family Rooms (5)

2

1

1

Family Rooms (10)

5

0

1
මේ දොළ පාර  පිලිබදව වීඩියෝව දැක ගන්න පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න
Share With Your Friends යාළුවන්ට දැන ගන්න ෂෙයාර් කරන්න

Comments