රුපියල් පහළොස් දාහකට සම්පුර්ණ හෝටලයම

AC හොට් වෝටර් සැටලයිට්Tv ස්විමින් පුල් මිනි ෆ්‍රිජ් තරු 5යේ  පහසුකම්  සමග සුපිරි මුළු හෝටලයම දවසටම 
day out packages සඳහා රුපියල් 10000 උපරිම පුද්ගලයන් 12ක් දක්වා සිටිය හැක වෙලාව උදේ අටේ සිට සවස 8.00 දක්වා
රාත්‍රී ගත කිරීම සඳහා උපරිම හත් දෙනෙකුට සඳහා මිල රුපියල් 15000 යි

Comments

Popular posts from this blog

20 කට ඉන්න පුළුවන් සුවිමින් පුල් බාබ කියූ පහසුකම් කොලඹ නගර සිමාවෙන් විල එකක්